Tạo nhóm tài khoản và kích hoạt đăng ký user ngoài web

Bước 1 vào tạo nhóm tài khoản tên là CTV ạ

Bước 2 lấy ID của nhóm đó để cập nhật vào thông số

**nhập ID của nhóm CTV vào ô này ạ

Bước 3 Cho phép tạo tài khoản ngoài web

Nhập 0 là không cho phép, 1 là cho phép.