Cài đặt phí cho từng hãng

- Để cài đặt phí, tại menu trái, quý khách bấm vào menu Phí, chọn tiếp vào menu Theo hãng

- Bên phải sẽ hiện ra danh sách phí theo hãng

- Nếu quý khách muốn cài đặt phí mới, bấm vào nút Thêm phí mới

- Ở ô hãng, chọn hãng muốn cài đặt phí. Ở ô phí, nhập mức phí quý khách muốn cài đặt. Sau đó quý khách bấm nút Thêm mới để lưu lại.

- Để chỉnh sửa phí của hãng đã cài đặt, quý khách bấm vào biểu tượng ở bên phải, nhập phí quý khách muốn cài đặt rồi bấm nút Cập nhật để lưu lại.

- Để xóa phí của hãng đã cài đặt, quý khách bấm vào biểu tượng ở bên phải, 1 thông báo sẽ hiện ra để xác nhận lại việc xóa phí. Nếu đồng ý, quý khách bấm nút OK. Nếu không đồng ý, quý khách bấm nút Hủy.

Lưu ý: Nếu quý khách không cài đặt phí theo hãng thì hệ thống sẽ lấy phí mặc định (DEFAULT_FEE) trong phần Thông số hệ thống.