Cập nhật tên miền website

- Sau khi đăng nhập vào trang admin, tại cột menu bên trái, click vào menu Website để vào phần cài đặt tên miền cho website

- Bên phải sẽ hiển thị tên miền quý khách đã đăng ký như sau

- Quý khách bấm vào nút Sửa để cấu hình lại website chạy tên miền chính thức.

- Tại ô tên miền chính, quý khách nhập tên miền của quý khách (không cần nhập http:// hoặc https://)

- Nếu quý khách muốn chạy nhiều tên miền khác trong cùng website này, thì quý khách nhập các tên miền đó trong ô tên miền con, mỗi lần nhập xong tên miền thì nhấn Enter. Nếu quý khách chỉ có 1 tên miền chính thì bỏ qua bước này.

- Sau khi đã nhập xong, quý khách bấm nút Submit để lưu tên miền vừa cài đặt.

- Để website có thể chạy trên tên miền chính mà quý khách vừa cài đặt, quý khách cần tiến hành cấu hình trỏ tên miền về IP 103.89.84.150