Cài đặt phí cho từng thành viên

Bước 1: Làm theo hình

Bước 2: Chọn tài khoản muốn cập nhật phí rồi chọn tải thông tin.

Bước 3: Chọn mục Vé máy bay, cập nhật phí quốc nội mục 19, cập nhật phí quốc tế mục 25.

*** Lưu ý: Tài khoản cài đặt phải đăng nhập trước khi tìm và book vé thì phí mới áp dụng được.