Chỉnh sửa nội dung trang chủ

1. Chỉnh sửa box ưu điểm:

- Trong admin, quý khách vào menu Giao diện => Tùy chỉnh

- Ở bên phải, chọn tiếp Các trang => Trang chủ trong phần Tùy chỉnh nội dung

- Các nội dung có thể chỉnh sửa sẽ được hiển thị bên phải. Quý khách tìm đến hình ảnh, tiêu đề và mô tả của từng mục rồi thay đổi.

- Sau khi thay đổi xong, quý khách bấm Lưu thay đổi để lưu lại.

2. Chỉnh sửa box cách thức đặt vé:

- Thao tác cũng giống như ở trên, quý khách tìm đến ô Tiêu đề cách thức đặt vé để thay đổi lại

- Về icon hiển thị, nếu quý khách muốn thay đổi icon thì quý khách phải có mã icon muốn thay đổi. Trong trang admin, quý khách vào menu Giao diện => Icons

- Bên phải sẽ hiển thị danh sách các icon kèm theo mã của icon đó, quý khách copy mã của icon và sửa trong ô bên trên.

Ví dụ: Quý khách muốn sửa icon thành icon hình điện thoại thì quý khách cần biết được mã của icon hình điện thoại.

- Trong trang icon, ta có thể tìm thấy icon hình điện thoại có mã là fa-phone.

- Copy mã này và quay trở lại trang chỉnh sửa nội dung, tìm tới icon muốn sửa (icon cách thức đặt vé thứ 3), sửa fa-headphones thành fa-phone (phần fa fa-2x vẫn giữ nguyên), rồi bấm Lưu thay đổi ở cuối trang để lưu lại.

3. Chỉnh sửa cách thức thanh toán:

- Thao tác cũng giống như ở trên, quý khách tìm đến ô Tiêu đề tab "Cách thức thanh toán" để thay đổi lại.

- Sau khi thay đổi xong quý khách bấm Lưu thay đổi ở cuối trang để lưu lại.